Instroom

Aanmelding geschiedt op indicatie van de behandelaar in de verslavingskliniek waar de persoon behandeld wordt. We maken onderscheid tussen 2 vormen van begeleiding, begeleiding vanuit een beschermde woonomgeving en ambulante begeleiding. Afhankelijk hiervan volgt een volgend traject:

 • Deelnemerof verslavingskliniek meldt zich bij Axicure en de beschikbaarheid wordt getoetst
 • Vanuit de verslavingskliniek wordt een (spoed) aanvraag beschermd wonen gedaan bij de centrale toegang bij de gemeente van herkomst.
 • Axicure stuurt het intakepack (aanmeldfomulier, algemene voorwaarden, huisregels en toestemmingsformulier) naar de kliniek en deze wordt ingevuld teruggestuurd voorzien van alle gevraagde documenten zoals het intakeverslag van de kliniek en de DSM V (Diagnose)
 • Er vindt een telefonische intake plaats tussen deelnemer en een begeleider van Axicure, waarna er in het team besloten wordt of deze persoon kan instromen. Hierover wordt een terugkoppeling gedaan naar de kliniek en de deelnemer. 
 • Er vindt een keukentafelgesprek plaats met de centrale toegang bij de gemeente van herkomst en op basis daarvan wordt bekeken of er een indicatie afgegeven wordt.
 • Mocht de indicatie nog niet rond zijn bij de gemeente van herkomst, maar is de klinische behandeling klaar, kan de deelnemer vanwege veiligheidsoverwegingen en om terugval te voorkomen, instromen op voorwaarde dat de financiering rond komt. 
 • Axicure werkt op basis van ZIN, PGB en tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten of veegcontracten, mocht de gemeente daar de voorkeur aan geven.
 • Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen mensen van buiten Deventer zich inschrijven op het adres van de beschermde woonlocatie. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente Deventer en is niet vanzelfsprekend. In principe is onze begeleiding gericht op terugkeer naar de gemeente van herkomst.

 Toelatingsvoorwaarden

Bij toekenning van een plaats in het safehouse of programma bij Stichting Axicure wordt deze gereserveerd. Men dient binnen 7 dagen na toekenning de eigen bijdrage (€295,-) en borg (€250,-) te voldoen bij plaatsing in het safehouse. De borg wordt verrekend bij het succesvol afsluiten van het programma. In geval van een no-show of vroegtijdig afbreken van het programma vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde eigen bijdrage en borg.

 Om toegelaten te worden tot het Stichting Axicure safehouse programma moet men:

 • Clean en sober zijn
 • Een handgeschreven motivatiebrief toevoegen
 • Zich committeren aan het programma en de regels van Stichting Axicure
 • Zich verbinden aan een minimum verblijf van 90 dagen in een safehouse
 • Een regulier inkomen hebben of kunnen krijgen
 • De zelfstandige eigen bijdrage vooraf, aan het begin van elke maand te voldoen
 • Meewerken aan het verkrijgen en behouden van het uit WMO-voorvloeiende zorg in natura of PGB

In geval van WMO aanvraag door derde, bereid zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn te voldoen