Instroom

Aanmelding geschiedt op indicatie van de behandelaar in de verslavingskliniek waar de persoon behandeld wordt. We maken onderscheid tussen 2 vormen van begeleiding, begeleiding vanuit een beschermde woonomgeving en ambulante begeleiding. Afhankelijk hiervan volgt een volgend traject:

  • Deelnemer of verslavingskliniek meldt zich bij Axicure en de beschikbaarheid wordt getoetst
  • Vanuit de verslavingskliniek wordt een (spoed) aanvraag beschermd wonen gedaan bij de centrale toegang bij de gemeente van herkomst.
  • Axicure stuurt het intakepack (aanmeldfomulier, algemene voorwaarden, huisregels en toestemmingsformulier) naar de kliniek. Deze wordt ingevuld en moet binnen 1 week teruggestuurd worden voorzien van alle gevraagde documenten zoals het intakeverslag van de kliniek en de DSM V (Diagnose).
  • Mocht het intakepack niet binnen een week geretourneerd zijn vervalt de aanmelding en wordt de plek weer vrijgegeven voor een nieuwe aanmelding. 
  • Er vindt een telefonische intake plaats tussen deelnemer en een begeleider van Axicure, waarna er in het team besloten wordt of deze persoon kan instromen. Hierover wordt een terugkoppeling gedaan naar de kliniek en de deelnemer. 
  • Er vindt een keukentafelgesprek plaats met de centrale toegang bij de gemeente van herkomst en op basis daarvan wordt bekeken of er een indicatie afgegeven wordt.
  • Mocht de indicatie nog niet rond zijn bij de gemeente van herkomst, maar is de klinische behandeling klaar, kan de deelnemer vanwege veiligheidsoverwegingen en om terugval te voorkomen, instromen op voorwaarde dat de financiering rond komt. 
  • Axicure werkt op basis van ZIN, PGB en tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten of veegcontracten, mocht de gemeente daar de voorkeur aan geven.
  • Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen mensen van buiten Deventer zich inschrijven op het adres van de beschermde woonlocatie. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente Deventer en is niet vanzelfsprekend. In principe is onze begeleiding gericht op terugkeer naar de gemeente van herkomst.